Tło

Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookie

I.
Postanowienia ogólne

 1. W Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookie określone zostały zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym działającym pod adresem: www.adwokat-eleganczyk.pl (określanym dalej jako „Serwis Internetowy”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego jest Jakub Elegańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Elegańczyk, adres: ul. Cicha 4/3, 61-710 Poznań, NIP: 6731777278, REGON: 321406110, adres e-mail: kancelaria@eleganczyk.pl (określany dalej także jako „Kancelaria”).

 

II.
Formularz Kontaktowy

 1. Osoby korzystające z Serwisu Internetowego (określane dalej jako „Użytkownicy”) mogą skontaktować się z Kancelarią przy użyciu formularza kontaktowego (określanego dalej jako „Formularz Kontaktowy”).
 2. W celu nawiązania kontaktu z Kancelarią przy użyciu Formularza Kontaktowego Użytkownik musi podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 3. Nawiązanie kontaktu z Kancelarią przy użyciu Formularza Kontaktowego ma na celu przekazanie podstawowych informacji dotyczących sprawy. Z tego względu w Formularzu Kontaktowym należy sformułować wiadomość w sposób zwięzły oraz zapewniający anonimizację danych. Wypełnienie Formularza Kontaktowego oraz wysłanie wiadomości nie powoduje powstania zobowiązań finansowych Użytkownika względem Kancelarii, ani zobowiązania Kancelarii względem Użytkownika do świadczenia usług prawnych. Zasady i warunki świadczenia usług prawnych ustalane są na zasadzie dobrowolności bezpośrednio z Kancelarią.

 

III.
Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Kancelarii przez Użytkowników przy użyciu Formularza Kontaktowego jest Jakub Elegańczyk.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z:
  1. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1); określanym dalej jako „RODO”);
  2. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 – t.j. ze zmianami; określaną dalej jako „UODO”)
 3. Przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych przekazanych przez Użytkowników przy użyciu Formularza Kontaktowego będzie się odbywało wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika i wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w sprawie wskazanej za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO.
 4. Przekazanie danych osobowych przy użyciu Formularza Kontaktowego oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak stanowi warunek nawiązania kontaktu z Kancelarią przy użyciu tego Formularza. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych w Formularzu Kontaktowym nie nastąpi nawiązanie kontaktu z Kancelarią.
 5. Dane osobowe Użytkownika, który nie ukończył 16 lat będą przetwarzane wyłącznie w przypadku udzielenia zgody na ich przetwarzanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem, który nie ukończył 16 lat.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika.
 7. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 8. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię w czasie pomiędzy udzieleniem zgody a jej wycofaniem jest zgodne z prawem.
 9. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje:
  1. prawo dostępu do jego danych osobowych,
  2. prawo sprostowania jego danych osobowych,
  3. prawo usunięcia jego danych osobowych,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  5. prawo przeniesienia jej danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, powinien skontaktować się z Kancelarią pod adresem lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach ogólnych.

 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy), jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza prawo.

 

IV.
Pliki cookie

 1. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka), czyli dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Są one przeznaczone do korzystania z witryn internetowych. Niektóre elementy Serwisu Internetowego mogą funkcjonować niepoprawnie bez plików cookie.
 2. Pliki cookie pozwalają na identyfikację urządzenia końcowego i przeglądarki internetowej. Pliki te nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Pliki cookie nie wpływają na sposób działania urządzeń końcowych, w szczególności nie powodują zmian w konfiguracji tych urządzeń. Pliki cookie pozwalają na dostosowanie Serwisu Internetowego do wymagań Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookie, a także usunąć pliki cookie na swoim Urządzeniu. Użytkownik może tego dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 4. Kancelaria współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookie w urządzeniach końcowych Użytkownika: Google Analytics, Facebook, Twitter, LinkedIn. Administrator nie odpowiada za bezpieczeństwo plików cookie pochodzących z serwisów zewnętrznych.
 5. Kancelaria ma prawo wykorzystywania plików cookie:
  1. w celu usprawnienia dostępu do SerwisuInternetowego poprzez przechowywanie w tych plikach informacji dotyczących preferencji oraz ustawień Użytkownika dotyczących Serwisu Internetowego;
  2. w celu zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu Internetowego (m.in. statystyki odwiedzin).

 

V.
Postanowienia końcowe

 1. Kancelaria ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityki Prywatności i Polityce Plików Cookie w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie Internetowym.