Tło

Adwokat prawo nieruchomości Poznań

Oferta Kancelarii Adwokackiej skierowana jest do przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pomagam Klientom posiadającym nieruchomości komercyjne, produkcyjne, rolne, mieszkalne. Specjalizuję się w pomocy i obsłudze prawnej deweloperów i wspólnot mieszkaniowych z zakresu prawa nieruchomości.

Usługi prawne Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa nieruchomości obejmują m.in.: 

 • opracowywanie audytów prawnych oraz opinii prawnych dotyczących nieruchomości;
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym umów sprzedaży, darowizny, zamiany, umów użytkowania wieczystego, a także umów związanych z korzystaniem z nieruchomości, takich, jak umowa najmu, dzierżawy, użyczenia;
 • wsparcie i obsługa prawna deweloperów i inwestorów w przeprowadzaniu inwestycji budowlanych, obejmujące reprezentację w postępowaniach administracyjnych dotyczących m.in. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniach na budowę, przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, umów z wykonawcami oraz podwykonawcami;
 • doradztwo przy zakupie i sprzedaży nieruchomości;
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, w tym przygotowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej, projektów uchwał, dochodzenie od właścicieli zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
 • reprezentację właścicieli i deweloperów w postępowaniach reklamacyjnych i sądowych dotyczących roszczeń odszkodowawczych, z tytułu rękojmi i gwarancji za wady nieruchomości;
 • reprezentację właścicieli oraz przedsiębiorców w sporach budowlanych;
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, zasiedzenia oraz ustanowienia służebności, o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości w trybie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich, ustalenia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym;
 • doradztwo przy kupnie gruntów rolnych;
 • doradztwo przy sprzedaży gruntów rolnych;
 • doradztwo i reprezentację w sporach związanych ze sprawowaniem zarządu nieruchomością wspólną;
 • doradztwo i reprezentację w sprawach spadkowych;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego, w tym odszkodowań od gmin za brak dostarczenia lokali socjalnych;
 • reprezentację w postępowaniach wywłaszczeniowych i dochodzenie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej w prawie nieruchomości obejmuje:

 • Sprzedaż nieruchomości;
 • zakup nieruchomości;
 • sprzedaż gruntów rolnych;
 • kupno gruntów rolnych;
 • obsługa prawna deweloperów;
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych.

Podstawowe pojęcia w prawie nieruchomości

Nieruchomości – to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności

Nieruchomości rolne (grunty rolne) – to  nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej

Części składowe gruntu – to w szczególności: budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania

Nieruchomość wspólna – to grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Działka gruntu – to  niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej

Stan nieruchomości – to stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona

Jeśli mają Państwo problem prawny związany z nieruchomością, zapraszamy do kontaktu z  Kancelarią. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.