Tło

Prawo gospodarcze - Adwokat Poznań

Charakterystyka prawa gospodarczego

Prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od formy tej działalności, wymaga znajomości prawa gospodarczego. Ta gałąź prawa reguluje stosunki prawne w obrocie gospodarczym oraz oddziaływanie państwa na gospodarkę. Relacje prawne przedsiębiorców z podmiotami publicznymi zazwyczaj określają przepisy bezwzględnie obowiązujące, a postąpienie wbrew ich postanowieniom może powodować odpowiedzialność przedsiębiorcy na wielu płaszczyznach. Z kolei w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami zasadą jest swoboda umów, co nie oznacza jednak braku granic w tych stosunkach prawnych.

Usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego

Oferta kancelarii obejmuje m.in.:

 • bieżące i stałe doradztwo w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa umów gospodarczych, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa transportowego, prawa spółek handlowych, prawa karnego gospodarczego;
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów, w tym:
  • umowa sprzedaży,
  • umowa dostawy,
  • umowa kontraktacji,
  • umowa o dzieło,
  • umowa o roboty budowlane,
  • umowa najmu,
  • umowa dzierżawy,
  • umowa użyczenia,
  • umowa pożyczki,
  • umowa agencyjna,
  • umowa przewozu,
  • umowa spedycji,
  • umowa przechowania,
  • umowa składu,
  • umowa spółki,
  • ugody i porozumienia pozasądowe;
 • opracowywanie wzorów umów, regulaminów i ogólnych warunków umów;
 • sporządzanie i audyt dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, regulaminów pracy; regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji;
 • reprezentację pracodawców w sporach z pracownikami, w tym w postępowaniach sądowych;
 • doradztwo w zakresie tworzenia podmiotów gospodarczych, obejmujące również sporządzanie umów spółek prawa handlowego i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy;
 • reprezentację w postępowaniach rejestrowych;
 • przygotowywanie informacji prawnych i opinii prawnych;
 • reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych przed:
  • sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi),
  • Sądem Najwyższym,
  • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • organami administracji państwowej (wojewodowie, organy naczelne, organy centralne) i samorządowej (gminy, powiaty, województwa);
 • doradztwo i reprezentację w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji, obejmujące zarówno dochodzenie roszczeń, jak i obronę przed roszczeniami;
 • reprezentację podczas negocjacji, zarówno samodzielną, jak i z udziałem Klienta.

Kancelaria współpracuje z kancelariami notarialnymi i komorniczymi, a także z rzeczoznawcami majątkowymi.