Tło

Prawo budowlane i inwestycji budowlanych - Adwokat Poznań

Co obejmuje prawo inwestycji budowlanych?

Jakub Elegańczyk, ekspert prawa budowlanego w Poznaniu, posiada bogate doświadczenie w prawie budowlanym oraz obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, poczynając od zapewnienia prawnych możliwości ich realizacji, a kończąc na etapie odbioru robót i przekazaniu inwestycji do użytkowania. Wykonywanie inwestycji budowlanych wymaga stosowania przepisów prawa publicznego i prawa prywatnego, takich jak między innymi:

 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa Prawo budowlane i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy,
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa o drogach publicznych,
 • ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • ustawa Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • ustawa o ochronie przyrody,
 • ustawa Prawo wodne,
 • ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • ustawa Kodeks cywilny,
 • ustawa o własności lokali,
 • ustawa Kodeks pracy oraz rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

Usługi prawne z zakresu prawa inwestycji budowlanych (w tym prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego)

Prawo budowlane Poznań - Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie:

 • przygotowywania audytu prawnego nieruchomości dotyczącego dopuszczalności realizacji inwestycji;
 • doradztwa i reprezentacji na etapie sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym inicjowanie procedury planistycznej, udział w procedurze planistycznej i ewentualne zaskarżanie ww. aktów prawnych do sądów administracyjnych;
 • doradztwa i reprezentacji w postępowaniach dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • doradztwa i reprezentacji w postępowaniach dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń budowy, legalizacji samowoli budowlanej, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
 • doradztwa i reprezentacji w postępowaniach środowiskowych;
 • wsparcia prawnego dla inwestorów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów, kierowników budów oraz robót, wykonawców (uczestnicy procesu budowlanego);
 • przygotowywania umów cywilnoprawnych dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, w tym umów sprzedaży, umów o roboty budowlane, umów o dzieło;
 • dochodzenia roszczeń związanych z procesem budowlanym.

Podstawowe pojęcia prawne z zakresu prawa budowlanego

Budowa – to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

Obiekt budowlany – to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych

Budynek – to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowla – to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

Roboty budowlane – to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Obszar oddziaływania obiektu – to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa zagospodarowania przestrzennego

Ład przestrzenny – to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne

Interes publiczny – to ogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym

Inwestycja celu publicznego – to  działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Działka budowlana – to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego

Dostęp do drogi publicznej – to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej