Tło

Prawo transportowe - Adwokat Poznań

Jak działa prawo w branży transportowej?

Branża transportowa wymaga sprawnego podejmowania decyzji. Sytuacje problemowe pojawiają się nagle i potrzebne jest ich szybkie rozwiązanie. Nie ma czasu na długie negocjacje. Liczy się niezwłoczna reakcja i siła argumentu, a na szali często znajduje się towar warty miliony euro. Nasza dogłębna znajomość branży transportowej, wiedza i doświadczenie w prawie transportowym pozwalają Klientom na kalkulację ryzyka i podjęcie decyzji gospodarczej. W takich sytuacjach za cel stawiamy efektywne rozwiązanie problemu przy możliwie najmniejszych dla przedsiębiorcy kosztach.

Niemniej jednak transport to nie tylko gwałtowne zdarzenia. Obsługa prawna branży transportowej wymaga także zrównoważonego procesu planowania operacji gospodarczych, ich przygotowywania, ustanawiania odpowiednich zabezpieczeń, organizacji finansowania bieżącej działalności i inwestycji, a następnie ich realizacji i ewentualnie dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub w postępowaniu sądowym. Kontrakt przewozowy, spedycyjny czy składowy powinien być skrojony do potrzeb konkretnej transakcji lub do określonego rodzaju operacji gospodarczych. Dotyczy to również ogólnych warunków umów. Błędne skalkulowanie ryzyka prawnego, ryzyka gospodarczego i kosztów działalności transportowej może łatwo doprowadzić do upadku biznesu. Ryzyko zaś jest duże, bowiem transport wymaga znacznych nakładów i długiego oczekiwania na zysk. Z działalnością transportową wiążą się przede wszystkim problemy w relacjach z kontrahentami i z pracownikami. Dalsze trudności napotykane przez firmy transportowe wynikają z kontroli prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego i Państwową Inspekcję Pracy. W branży transportowej codziennym zjawiskiem są kolizje i wypadki drogowe, przeciążenia pojazdów, uszkodzenia i kradzieże towarów. Stąd wielką wagę dla sektora TSL mają ubezpieczenia komunikacyjne i gospodarcze.

Akty prawne i orzecznictwo z zakresu prawa transportowego

Działalność transportowa wymaga stosowania aktów prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego. Pomoc prawna w zakresie prawa transportowego – spedycja – logistyka świadczona jest przez Kancelarię Adwokacką zawsze z uwzględnieniem aktualnego brzmienia aktów prawnych oraz aktualnego orzecznictwa sądów. W praktyce transportowej najczęściej stosowanymi aktami prawnymi są:

 • ustawa Prawo przewozowe (w transporcie krajowym),
 • ustawa Kodeks cywilny,
 • ustawa Kodeks pracy,
 • ustawa o transporcie drogowym,
 • ustawa Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawa o czasie pracy kierowców,
 • rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (tzw. rozporządzenie 561/2006),
 • umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (tzw. rozporządzenie 1071/2009),
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r.

W zależności od specyfiki działalności Klienta zastosowanie znajdują również przepisy dotyczące przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych (Konwencja ATP), przewozu towarów niebezpiecznych (Konwencja ADR), czy też przewozu odpadów (rozporządzenie nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów).

W branży transportowej znaczenie mają m.in. decyzje i postanowienia wydawane przez Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego (WITD), Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA) i Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), a także orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego (SN).

W zakresie prawa transportowego Kancelaria Adwokacka oferuje w szczególności:

 • bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorstw branży TSL;
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów przewozu, umów spedycji, umów przechowania, umów składu, umów ramowych o współpracy;
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem kierowców;
 • opiniowanie i doradztwo przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych i gospodarczych (OC, AC, NNW, GAP, OCP, OCS, cargo, ubezpieczenie przedsiębiorstwa);
 • zabezpieczanie prawnych możliwości dochodzenia i roszczeń od kontrahentów zagranicznych;
 • reprezentację Klientów w dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami w postępowaniach reklamacyjnych i w postępowaniach sądowych;
 • reprezentację przedsiębiorców w sporach z ubezpieczycielami;
 • reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego i Państwową Inspekcję Pracy, w tym w postępowaniach kontrolnych;
 • reprezentację przedsiębiorców przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zdając sobie sprawę z doniosłości spełniania przez przedsiębiorcę transportowego wymogu dobrej reputacji, Kancelaria Adwokacka oferuje również obronę w sprawach karnych dotyczących przestępstw wskazanych w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym.