Tło

Prawo karne - Adwokat Poznań

Kancelaria Adwokacka udziela pomocy prawnej w sprawach karnych, w tym sprawach karnych skarbowych oraz sprawach karnych wojskowych. Adwokat Jakub Elegańczyk reprezentuje Klientów przed organami ścigania oraz sądami jako obrońca podejrzanych, oskarżonych i skazanych; pełnomocnik pokrzywdzonych, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, pełnomocnik oskarżycieli subsydiarnych, pełnomocnik świadków oraz innych osób, jeżeli wymagają tego ich interesy w toczącym się postępowaniu. Adwokat Jakub Elegańczyk reprezentuje także obwinionych w postępowaniach dyscyplinarnych. Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie prawa karnego na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych (tzw. podmiotów zbiorowych). Pomoc prawna jest udzielana w sprawach przestępstw powszechnych, jak i przestępstw gospodarczych, przestępstw karnoskarbowych, przestępstw wojskowych oraz przestępstw urzędniczych (popełnianych przez funkcjonariuszy publicznych).

Prawo karne - czym jest?

Prawo karne jest gałęzią prawa, która dotyczy odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary. W szerokim ujęciu prawo karne obejmuje także wykroczenia i wykroczenia skarbowe. Przepisy prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego znajdują się w kodeksach oraz ustawach szczegółowych:

 • Kodeks karny;
 • Kodeks postępowania karnego;
 • Kodeks karny skarbowy;
 • Kodeks karny wykonawczy;
 • Kodeks wykroczeń;
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • Kodeks spółek handlowych;
 • Kodeks pracy;
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
 • Ustawa Prawo budowlane;
 • Ustawa Prawo wodne;
 • Ustawa o ochronie przyrody;
 • Ustawa o ochronie zwierząt;

oraz w wielu innych aktach prawnych.

Sprawy karne - podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego

Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.

Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne.

Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.

Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych.

Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 1 000 000 złotych.

Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 

Funkcjonariuszem publicznym jest:

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. poseł, senator, radny;
  1. poseł do Parlamentu Europejskiego;
 3. sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;
 4. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;
 5. osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;
 6. osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;
 7. funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;
 8. osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;
 9. pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

 1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
 2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza

Żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie.

Rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem.

Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.

Sprawy karne Poznań - Adwokat Jakub Elegańczyk - Profesjonalna pomoc prawna w zakresie prawa karnego.

Sprawy karne Poznań i okolice:

 • Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
 • Chartowo
 • Fabianowo-Kotowo
 • Główna
 • Głuszyna
 • Górczyn
 • Grunwald Południe
 • Grunwald Północ
 • Jana III Sobieskiego i Marysieńki
 • Jeżyce
 • Junikowo
 • Kiekrz
 • Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
 • Krzyżowniki-Smochowice
 • Kwiatowe
 • Ławica
 • Morasko-Radojewo
 • Naramowice
 • Nowe Winogrady Południe
 • Nowe Winogrady Północ
 • Ogrody
 • Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
 • Piątkowo
 • Podolany
 • Rataje
 • Sołacz
 • Stare Miasto
 • Stare Winogrady
 • Starołęka-Minikowo-Marlewo
 • Stary Grunwald
 • Strzeszyn
 • Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
 • Świerczewo
 • Św. Łazarz
 • Umultowo
 • Warszawskie-Pomet-Maltańskie
 • Wilda
 • Winiary
 • Wola
 • Luboń
 • Swarzędz
 • Koziegłowy
 • Czerwonak
 • Suchy Las
 • Baranowo
 • Tarnowo Podgórne
 • Baranowo
 • Tarnowo Podgórne
 • Wysogotowo
 • Komorniki
 • Kórnik
 • Mosina
 • Oborniki