Tło

Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych - Adwokat Poznań

Źródła odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy publicznych

Obszerność prawa administracyjnego, wzajemne powiązania poszczególnych ustaw i rozporządzeń, częste zmiany prawa, bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, a co za tym idzie istniejące rozbieżności w orzecznictwie, działanie pod presją czasu i okoliczności – to tylko niektóre z czynników, które wpływają na ryzyko podjęcia i wykonania błędnej decyzji przez funkcjonariusza publicznego. Nieprawidłowe może być także zaniechanie podjęcia czynności przez funkcjonariusza publicznego. Gdy funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, może ponieść odpowiedzialność karną. Specjalizacja dotycząca odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy publicznych wyniknęła z zaangażowania Kancelarii Adwokackiej w sprawy administracyjne.

Definicja „funkcjonariusza publicznego”

Zgodnie z art. 115 § 13 Kodeksu karnego, funkcjonariuszami publicznymi są:

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. poseł, senator, radny;
  3. poseł do Parlamentu Europejskiego;
  4. sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;
  5. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;
  6. osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;
  7. osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;
  8. funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;
  9. osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;
  10. pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

Prawo administracyjne w odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy publicznych

Obrona w sprawach o przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków wymaga znajomości prawa administracyjnego materialnego i proceduralnego, a także orzecznictwa sądów administracyjnych. W postępowaniu karnym zachowanie funkcjonariusza publicznego często musi zostać wytłumaczone z wykorzystaniem norm i zasad prawa administracyjnego.

Chętnie pomożemy Państwu w problemach z pogranicza prawa karnego i prawa administracyjnego.