Tło

Adwokat Jakub Elegańczyk

Jestem adwokatem, członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moja praca magisterska dotyczyła oceny wartości dowodów. Została oceniona na stopień bardzo dobry.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje świadczenie usług prawnych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, przede wszystkim z branży nieruchomości, budowlanej oraz transportowej. Uczestniczyłem w setkach postępowań sądowych i administracyjnych. Prowadziłem dziesiątki negocjacji. Doświadczenie zawodowe gromadziłem już od drugiego roku studiów, odbywając praktyki w kancelarii komorniczej, w kancelarii adwokacko-radcowskiej, w sądach i prokuraturach, poznając różne środowiska pracy i gałęzie prawa. Natomiast doświadczenie adwokackie zdobywałem w renomowanej poznańskiej spółce adwokackiej.

Jestem posiadaczem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy, wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE z dnia 21 października 2009 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 300, str. 51) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58). Egzamin państwowy obejmował wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa socjalnego, prawa podatkowego, działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, dostępu do rynku, norm technicznych w transporcie i technicznych aspektów działalności transportowej oraz bezpieczeństwa drogowego. Problemy branży transportowej znam dogłębnie i drobiazgowo.

Podczas studiów działałem społecznie, będąc liderem dziesięcioosobowej grupy wolontariuszy podczas konferencji klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 r. Pełniłem również funkcję prezesa koła naukowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prywatnie jestem pasjonatem malarstwa.

Jestem autorem publikacji naukowych:

  • „Badanie opinii sędziów i prokuratorów niektórych jednostek organizacyjnych apelacji poznańskiej na temat projektowanych zmian Kodeksu Postępowania Karnego” (współautor) [w:] P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013;
  • „Kilka uwag na marginesie uzasadnienia do wyroku SN z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. V KK 139/12) [w:] Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, nr 3, Poznań 2013;
  • „Tajemnica obrończa a pozycja tłumacza w postępowaniu karnym” [w:] A. Światłowski (red.), Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej, Kraków 2013;

a także publikacji w serwisie internetowym INFOR dotyczących zagadnień transportu drogowego.

Uczestniczyłem w licznych konferencjach i szkoleniach, w tym m.in.:

  • Konferencji „Adwokat dla przedsiębiorcy” zorganizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w dniu 27 września 2019 r.
  • Szkoleniu „Komunikacja w biznesie” zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu w lutym 2018 r.
  • Konferencji naukowej „Ku kontradyktoryjności. Proces karny w świetle projektowanych zmian” zorganizowanej przez Zakład Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w kwietniu 2013 r. (także jako sekretarz sesji)
  • Konferencji naukowej „Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej” zorganizowanej przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego  w marcu 2012 r.