Tło

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych - C-19/20

W dniu 29 kwietnia 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-19/20, w którym odpowiedział na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa kredytobiorców "frankowych" przeciwko Bankowi BPH S.A. Sprawa dotyczy umowy zawartej z poprzednikiem prawnym tego banku, tj. z GE Money Bank S.A.

Zgodnie z wyrokiem TSUE z 29 kwietnia 2021 r.:

  • Wykładni art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy dokonywać w ten sposób, że sąd krajowy jest zobowiązany do stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, nawet jeśli warunek ten został zmieniony przez te strony w drodze umowy. Takie stwierdzenie pociąga za sobą przywrócenie sytuacji, w jakiej znajdowałby się konsument w braku warunku, którego nieuczciwy charakter zostałby stwierdzony, chyba że konsument poprzez zmianę nieuczciwego warunku zrezygnował z takiego przywrócenia w drodze wolnej i świadomej zgody, czego zbadanie należy do sądu krajowego. Jednakże z przepisu tego nie wynika, że stwierdzenie nieuczciwego charakteru pierwotnego warunku umownego miałoby co do zasady skutek w postaci unieważnienia umowy, jeśli zmiana tego warunku pozwala na przywrócenie równowagi między obowiązkami i prawami tych stron wynikającymi z umowy i na usunięcie wady obciążającej ten warunek.
  • Wykładni art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy dokonywać w ten sposób, że z jednej strony nie stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy usunął jedynie nieuczciwy element warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, w wypadku gdy zniechęcający cel tej dyrektywy jest realizowany przez krajowe przepisy ustawowe regulujące korzystanie z niego, o ile element ten stanowi odrębne zobowiązanie umowne, które może być przedmiotem indywidualnej kontroli pod kątem nieuczciwego charakteru. Z drugiej strony, przepisy te stoją na przeszkodzie temu, by sąd odsyłający usunął jedynie nieuczciwy element warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, jeżeli takie usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego warunku poprzez zmianę jego istoty, czego zbadanie należy do tego sądu.
  • Wykładni art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy dokonywać w ten sposób, że skutki stwierdzenia przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem podlegają przepisom prawa krajowego, przy czym kwestia utrzymywania się w mocy takiej umowy powinna być oceniana z urzędu przez sąd krajowy zgodnie z obiektywnym podejściem na podstawie tych przepisów.
  • Wykładni art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy dokonywać w ten sposób, że do sądu krajowego, który stwierdza nieuczciwy charakter warunku umowy zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem, należy poinformowanie konsumenta, w ramach krajowych norm proceduralnych i w następstwie kontradyktoryjnej debaty, o konsekwencjach prawnych, jakie może pociągnąć za sobą stwierdzenie nieważności takiej umowy, niezależnie od tego, czy konsument jest reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opowiedział się za tzw. zakazem redukcji utrzymującej skuteczność niedozwolonego postanowienia umownego (inna nazwa tej zasady to blue pencil test). Polega on na tym, że sąd krajowy nie może pominąć fragmentu postanowienia umownego, by w ten sposób konwalidować niedozwolone postanowienie umowne. Jeśli postanowienie umowne ma charakter abuzywny, to podlega ono pominięciu w całości. Nie jest dopuszczalne rozczłonowanie takiego postanowienia umownego i tworzenie w ten sposób nowego postanowienia umownego, które nie miałoby już charakteru niedozolonego. Zakaz redukcji utrzymującej skuteczność niedozwolonego postanowienia umownego ma szczególne znaczenie na gruncie umów zawartych z GE Money Bank S.A.

Oczekujemy teraz na uchwały Sądu Najwyższego w sprawach III CZP 6/21 oraz III CZP 11/21, które mają zostać wydane odpowiednio 7 i 11 maja 2021 r.