Tło

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kary umownej

W dniu 20 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął ważną uchwałę (sygn. akt III CZP 3/19).

Na zadane przez Sąd Apelacyjny pytanie:

​Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze pieniężnym?

Sąd Najwyższy udzielił następującej odpowiedzi:

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Uchwała ma znaczanie dla przedsiębiorców z branży budowlanej. W umowach o roboty budowlane często znajdują się postanowienia zastrzegające karę umowną na rzecz wykonawcy na wypadek odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Przyczyną odstąpienia może być brak płatności na rzecz wykonawcy w terminie. Sąd Najwyższy rozstrzygnął, iż w takiej sytuacji nie można skutecznie zastrzec obowiązku zapłaty kary umownej przez zamawiającego.