Tło

Klauzule abuzywne (postanowienia niedozwolone) w umowach o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT (denominowany) zawieranych przez NORDEA Bank Polska S.A. (obecnie Bank PKO BP S.A.) w roku 2007 (jednostki redakcyjne umowy mogą mieć w konkretnym przypadku inną numerację):

§ 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych”;

§ 7 ust. 6 Części Ogólnej Umowy: "Do przeliczenia kwot prowizji z waluty obcej na złote stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów, obowiazującej w Banku w dniu zapłaty prowizji, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych";

§ 11 ust. 2 Części Ogólnej Umowy: "W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, wypłata środków następuje w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość wypłacanej kwoty wyrażonej w walucie obcej";

§ 11 ust. 3 Części Ogólnej Umowy: "Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych";

§ 13 ust. 7 Części Ogólnej Umowy: "W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1) harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany;
2) spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej;
3) do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych".

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jakuba Elegańczyka zajmuje się reprezentowaniem kredytobiorców frankowych w postępowaniach przedsądowych (reklamacyjnych) oraz w postępowaniach sądowych przeciwko bankom.

Informacje dotyczące Twojej umowy kredytu oraz procesu przeciwko bankowi możesz uzyskać kontaktując się z Kancelarią:

Kontakt z Kancelarią

telefon: +48 61 284 36 12

e-mail: kancelaria@eleganczyk.pl