Tło

Klauzule abuzywne (postanowienia niedozwolone) w umowach kredytu WŁASNY KĄT hipoteczny (denominowany) zawieranych przez Bank PKO BP S.A. w roku 2006 (jednostki redakcyjne umowy mogą mieć w konkretnym przypadku inną numerację):

§1 pkt 8: „aktualna Tabela kursów – Tabelę kursów PKO BP S.A. obowiązującą w chwili dokonywania przez PKO BP S.A. określonych w umowie przeliczeń kursowych”;

§ 5 ust.3 pkt 2: „Kredyt jest wypłacony w walucie polskiej na finansowanie zobowiązań w kraju”;

§ 5 ust. 4: „W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego”;

§ 5 ust. 5: „W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie wymienialnej stosuje się, kursy kupna/sprzedaży dla dewiz ( Tabela Kursów), obowiązujące w PKO BP S.A. w dniu zlecenia płatniczego”;

Art. 10 ust. 1: „Należna PKO BP S.A. prowizja od udzielonego kredytu, zgodnie z Taryfą w wysokości 1,2 % kwoty kredytu t jest kwota = X CHF zostanie potrącona przez PKO BP S.A. z wypłaconej pierwszej transzy w walucie kredytu z dnia wypłaty”;

§ 13 ust. 7: „Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO BP S.A. w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz ( Tabela kursów)";

§ 18 ust. 1: „Niespłacone przez kredytobiorcę części albo całości raty w terminie umownym spowoduje, że należność z tytułu zaległej spłaty staje się zadłużeniem przeterminowanym i zostaje przeliczona na walutę polską według kursu sprzedaży dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązującego w PKO BP S.A. w dniu, w o którym mowa w § 13 ust. 3”;

§ 19 pkt 1 i 2: „Jeżeli spłata zadłużenia przeterminowanego i odsetek nastąpi w walucie innej niż waluta polska: 1) w formie bezgotówkowej – kwota wpłaty zostaje przeliczona na kwotę stanowiącą równowartość w walucie polskiej – według kursu kupna dla dewiz ( aktualna tabela kursów Banku) obowiązującego w PKO BP S.A. w dniu wpływu środków. 2) w formie gotówkowej – kwota wpłaty zostaje przeliczona na kwotę stanowiącą równowartość w walucie polskiej – według kursu kupna dla pieniędzy ( aktualna tabela kursów Banku) obowiązującego w PKO BP S.A. w dniu wpływu środków";

§ 22 pkt ust. 2: „W przypadku nadpłaty, wypłata kwoty nadpłaty zostanie dokonana w formie przelewu na wskazany rachunek w walucie polskiej, przy zastosowaniu kursu kupna dla dewiz ( aktualna tabela kursów Banku) obowiązującego w PKO BP S.A w dniu wypłaty”.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jakuba Elegańczyka zajmuje się reprezentowaniem kredytobiorców frankowych w postępowaniach przedsądowych (reklamacyjnych) oraz w postępowaniach sądowych przeciwko bankom.

Informacje dotyczące Twojej umowy kredytu oraz procesu przeciwko bankowi możesz uzyskać kontaktując się z Kancelarią:

Kontakt z Kancelarią

telefon: +48 61 284 36 12

e-mail: kancelaria@eleganczyk.pl