Tło

Klauzule abuzywne (postanowienia niedozwolone) w umowach kredytu mieszkaniwoego WŁASNY KĄT hipoteczny (denominowany) zawieranych przez Bank PKO BP S.A. w roku 2008 (jednostki redakcyjne umowy mogą mieć w konkretnym przypadku inną numerację):

§ 1 ust. 1 pkt 14 Części Ogólnej Umowy: „Tabela kursów – Tabela kursów PKO BP S.A. obowiązująca w chwili dokonywania przez PKO BP S.A. określonych w umowie przeliczeń kursowych, dostępna PKO BP S.A. oraz na stronie internetowej PKO BP S.A.”;

§ 4 ust. 1 pkt 2 Części Ogólnej Umowy: „Kredyt jest wypłacony w walucie polskiej na finansowanie zobowiązań w Rzeczypospolitej Polskiej”;

§ 4 ust. 2 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej tabeli kursów”;

§ 4 ust. 3 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie wymienialnej innej niż waluta kredytu, stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz obowiązujące w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej Tabeli kursów”;

§ 21 ust. 1 Części Ogólnej Umowy: „Spłata zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kredytu i odsetek następuje w drodze potrącenia przez PKO BP SA wierzytelności pieniężnych z tytułu udzielonego kredytu, z wierzytelnościami pieniężnymi Kredytobiorcy z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ROR, rachunku walutowym, rachunku technicznym, prowadzonych przez PKO BP S.A.”;

§ 22 ust. 2 pkt 1 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z ROR – środki z rachunku będą pobieranie w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielany jest kredyt przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz obowiązującego w PKO BP S.A. dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów”;

§ 32 ust. 1 Części Ogólnej Umowy:„Niespłacenie przez Kredytobiorcę części lub całości raty spłaty kredytu w terminie określonym w umowie, spowoduje, że należność z tytułu zaległej spłaty staje się zadłużeniem przeterminowanym i może zostać przez PKO BP S.A. przeliczona na walutę polską, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz obowiązującego w PKO BP S.A. w dniu, o którym mowa w § 7 u.st 5 części szczegółowej według aktualnej Tabeli kursów”;

§ 36 ust. 1 pkt 1 i 2 Części Ogólnej Umowy: „Jeżeli spłata zadłużenia przeterminowanego i odsetek nastąpi w walucie innej niż waluta polska:
1) w formie bezgotówkowej – kwota wpłaty zostaje przeliczona na kwotę stanowiącą równowartość w walucie polskiej – według kursu kupna dla dewiz, obowiązującego w PKO BP S.A. w dniu wpływu środków na rachunek z którego następuje spłata rat kredytu, zgodnie z aktualną Tabelą kursów Banku
2) w formie gotówkowej – kwota wpłaty zostaje przeliczona na kwotę stanowiącą równowartość w walucie polskiej – według kursu kupna dla pieniędzy, obowiązującego w PKO BP S.A. w dniu wpływu środków na rachunek z którego następuje spłata rat kredytu, zgodnie z aktualną Tabelą kursów Banku”;

§ 39 ust. 2 pkt 1 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku wystąpienia nadpłaty na rachunek do spłaty wyższej niż dwukrotność kosztu pocztowej przesyłki poleconej do Kredytobiorcy, wyrażonej w walucie polskiej, przy zastosowaniu kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 ust. 5 CSU, zgodnie z aktualną Tabelą kursów, wypłata przez PKO BP S.A. kwoty nadpłaty zostanie dokonana w formie przelewu na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek prowadzony w walucie polskiej, przy zastosowaniu obowiązującego w PKO BP S.A. w dniu wypłaty kursu kupna dla dewiz, zgodnie z aktualną Tabelą kursów”.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jakuba Elegańczyka zajmuje się reprezentowaniem kredytobiorców frankowych w postępowaniach przedsądowych (reklamacyjnych) oraz w postępowaniach sądowych przeciwko bankom.

Informacje dotyczące Twojej umowy kredytu oraz procesu przeciwko bankowi możesz uzyskać kontaktując się z Kancelarią:

Kontakt z Kancelarią

telefon: +48 61 284 36 12

e-mail: kancelaria@eleganczyk.pl