Tło

Klauzule abuzywne (postanowienia niedozwolone) w umowach kredytu indeksowanego zawieranych przez Getin Bank S.A. (obecnie Getin Noble Bank S.A.) w 2004 r., po wejściu Polski do Unii Europejskiej (jednostki redakcyjne umowy mogą mieć w konkretnym przypadku inną numerację):

§ 1 ust. 1: „Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie (...) PLN (słownie: ... złotych polskich) indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytu oraz „Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego” zwanym Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy”;

§ 2 ust. 2: „W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” – obowiązującego w dniu uruchomienia środków”;

§ 4 ust. 2: „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w walucie indeksowanej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do waluty wyrażonej w umowie – obowiązującego w dniu spłaty".

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jakuba Elegańczyka zajmuje się reprezentowaniem kredytobiorców frankowych w postępowaniach przedsądowych (reklamacyjnych) oraz w postępowaniach sądowych przeciwko bankom.

Informacje dotyczące Twojej umowy kredytu oraz procesu przeciwko bankowi możesz uzyskać kontaktując się z Kancelarią:

Kontakt z Kancelarią

telefon: +48 61 284 36 12

e-mail: kancelaria@eleganczyk.pl