Tło

Klauzule abuzywne (postanowienia niedozwolone) w umowach kredytu indeksowanego zawieranych przez GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) (jednostki redakcyjne umowy mogą mieć w konkretnym przypadku inną numerację):


§ 1 ust. 1: „W dniu wypłaty saldo jest wyrażone w walucie, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. opisanej szczegółowo w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli Kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money S.A., opisanej szczegółowo w § 17”;

§ 7 ust. 2 zd. 4: „Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank”;

§ 10 ust. 6: „Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku”;

§ 12 ust. 2: „Koszt podatku od ustanowienia hipoteki zostanie przeliczony na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna podobnego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money S.A. w z dnia dokonania płatności przez Bank i doliczony do raty, o której mowa w par 10 ust. 2, chyba, że Strony podejmą odmienne ustalenia w tym zakresie”;

§ 12 ust. 8: „Koszt wyceny określony przez rzeczoznawcę majątkowego zostanie przeliczony na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna obowiązującego wg Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money S.A. w dniu dokonania płatności za wycenę i zostanie doliczony do salda”;

§ 14 ust. 3: „Jeżeli jednak Bank skorzysta z tego upoważnienia wtedy wszelkie koszty i wydatki związane z dokonaniem takiej czynności zostaną zwrócone Bankowi przez Kredytobiorcę na żądanie Banku albo zostaną przeliczone na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna obowiązującego według Tabeli Kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money S.A z dnia dokonania płatności przez Bank i doliczone raty o której mowa w § 10 ust.2, chyba, że Strony podejmą odmienne ustalenia w tym zakresie”;

§ 17 ust. 1- 5:
"1) Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kusy/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.
2) Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3) Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4) Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna/sprzedaży GE Money Banku S.A.
5) Obowiązujące w danym dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank po godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszone są w siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku SA”.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jakuba Elegańczyka zajmuje się reprezentowaniem kredytobiorców frankowych w postępowaniach przedsądowych (reklamacyjnych) oraz w postępowaniach sądowych przeciwko bankom.

Informacje dotyczące Twojej umowy kredytu oraz procesu przeciwko bankowi możesz uzyskać kontaktując się z Kancelarią:

Kontakt z Kancelarią

telefon: +48 61 284 36 12

e-mail: kancelaria@eleganczyk.pl