Tło

Klauzule abuzywne (postanowienia niedozwolone) w umowach kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawieranych przez Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) w 2005 r. (jednostki redakcyjne umowy mogą mieć w konkretnym przypadku inną numerację):

§ 1 ust. 1: „Na wniosek z dnia (…) bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie (…) zł denominowanego w walucie CHF na okres ... miesięcy. Kwota kredytu denominowanego w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu”;

§ 4 ust. 1a: „Każda transza kredytu wypłacana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązująca w Banku w dniu uruchomienia danej transzy”;

§ 9 ust. 2: „Spłata rat kapitałowo – odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo – odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty danej raty”;

§ 9 ust. 8: „Wysokość należnych odsetek określona jest w CHF. Spłata należnych odsetek dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu należnych odsetek według kursu sprzedaży dla dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty”;

 

Klauzule abuzywne (postanowienia niedozwolone) w Ogólnych warunkach kredytowania w zakresie udzielania kredytów na cele mieszkaniowe i pożyczek hipotecznych w Kredyt Banku S.A.:

§ 5 ust. 3: „W przypadku kredytów i pożyczek denominowanych w walucie obcej ustalona w złotych kwota prowizji przygotowawczej/opłaty przygotowawczej, w tym kwota pozostałej do zapłaty części opłaty przygotowawczej, o której mowa w ust. 4 jest denominowana (waloryzowana) w walucie kredytu, wyliczonej według kursu sprzedaży dla dewiz dla danej waluty, zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu pobrania prowizji/opłaty”;

§ 17 ust. 3: „Za zmianę warunków Umowy, o której mowa w ust. 1 Bank pobiera prowizję zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat Kredyt Bank S.A.”. W przypadku gdy zmiana warunków umowy, o której mowa w ust.1 dotyczy kredytów denominowanych (waloryzowanych), prowizja płata jest w złotych po przeliczeniu według kursu sprzedaży dla dewiz dla danej waluty, zgodnie z „Tabelą Kursów” obowiązującą w Banku w dniu przekształcenia kredytu".

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jakuba Elegańczyka zajmuje się reprezentowaniem kredytobiorców frankowych w postępowaniach przedsądowych (reklamacyjnych) oraz w postępowaniach sądowych przeciwko bankom.

Informacje dotyczące Twojej umowy kredytu oraz procesu przeciwko bankowi możesz uzyskać kontaktując się z Kancelarią:

Kontakt z Kancelarią

telefon: +48 61 284 36 12

e-mail: kancelaria@eleganczyk.pl