Tło

Klauzule abuzywne (postanowienia niedozwolone) w umowach kredytu budowlano-hipotecznego (denominowanego) zawieranych przez Bank BPH S.A. (jednostki redakcyjne umowy mogą mieć w konkretnym przypadku inną numerację):

§ 2 ust. 1: „Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH S.A. nie objętych Ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF (słownie: .... franków szwajcarskich), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy”;

§ 9 ust. 9: „Strony umowy ustalają, że spłata kredytu następuje: w złotych – zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 7 do umowy kredytu”.

Załącznik nr 7 do umowy kredytu hipotecznego nr ....:

Ust. 2 pkt 2: „kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacona jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku”;

Ust. 2 pkt 4: „kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku”.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jakuba Elegańczyka zajmuje się reprezentowaniem kredytobiorców frankowych w postępowaniach przedsądowych (reklamacyjnych) oraz w postępowaniach sądowych przeciwko bankom.

Informacje dotyczące Twojej umowy kredytu oraz procesu przeciwko bankowi możesz uzyskać kontaktując się z Kancelarią:

Kontakt z Kancelarią

telefon: +48 61 284 36 12

e-mail: kancelaria@eleganczyk.pl